Hockey 1st&2nd vs Hermannsburg

DSC09463

DSS girls played hockey against Hmb. 21 May. Away.

Hockey 1st drew 0-0
Hockey 2nd drew 0-0

 {gallery}2013/Term2/Hockey1stHmb{/gallery}

 

{gallery}2013/Term2/Hockey2ndHmb{/gallery}